Algemene voorwaarden

 

 

De onderstaande handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en diensten van Air Quality Monitoring Systems BV (“AQMS BV”, “wij”, “ons”) aan de Afnemer (“u”). Zij zullen alle voorwaarden vervangen die zijn opgenomen in elk document dat door u wordt gebruikt en dat contractuele gevolgen heeft, en uw aanvaarding van goederen of diensten van AQMS BV geeft aan dat u deze handelsvoorwaarden accepteert. Deze handelsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01 juni 2020 en vervangen alle eerdere handelsvoorwaarden tussen u en AQMS BV. Zie afzonderlijk ons garantiebeleid.

1. Prijzen

1.1 Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
1.2 U gaat akkoord met het betalen van goederen- en dienstenbelasting en andere overheidsheffingen, bijdragen of belastingen met betrekking tot de goederen of diensten.
1.3 Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd als AQMS BV schriftelijk instemt met de annulering en de bestelling niet is verwerkt.

2. Levering en risico’s

2.1 U bent verantwoordelijk voor het risico in de goederen vanaf het moment dat ze door een vervoerder worden ontvangen voor levering aan u, of het moment dat ze door u of uw agent worden ontvangen.
2.2 U gaat akkoord met het betalen van alle verzendkosten. Als wij een bestelling in delen leveren, dan is elke levering een apart contract.
2.3 U heeft geen recht op het bezit van goederen totdat deze aan u worden geleverd of door u worden afgehaald. Wanneer u ons vraagt om goederen rechtstreeks aan een andere persoon te leveren, neemt deze persoon de goederen voor u als uw agent in ontvangst.
2.4 Alle vorderingen wegens tekort of leveringsschade dienen binnen 3 werkdagen na de datum van levering bij de vervoerder en bij AQMS BV te worden ingediend.
2.5 Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de levering van goederen, of de uitvoering van diensten, op tijd is, maar zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een vertraging in de levering of uitvoering.

3. Betaling en eigendom

3.1 Tenzij wij schriftelijk zijn overeengekomen om u op een andere manier krediet te verlenen, dient u alle goederen volledig te betalen voor de levering of afhaling.
3.2 Wanneer wij zijn overeengekomen om u krediet te verlenen, dient u volledig te betalen, zonder aftrek of verrekening, op de datum die op de factuur staat vermeld. Uw betaling wordt pas uitgevoerd wanneer het geld volledig is aangezuiverd via het banksysteem op onze bankrekening.
3.3 Indien u op de vervaldag niet volledig heeft betaald, kunnen wij u maandelijks een samengestelde rente in rekening brengen over het onbetaalde achterstallige saldo tegen het tarief van 10% per jaar boven het huidige officiële contante tarief (OCT) in Nederland, en kunnen wij kosten in rekening brengen (inclusief incassokosten en juridische kosten op basis van een advocaat-cliënt) en de levering van verdere goederen of het verrichten van verdere diensten opschorten totdat de rekening is betaald.
3.4 De betalingen die u aan ons doet, worden eerst toegepast op het bedrag dat verschuldigd is voor servicewerkzaamheden, vervolgens op de betaling van eventuele goederen die als inventaris zijn gekocht en door u zijn verkocht, en vervolgens op de betaling van door ons geleverde goederen die niet door u zijn verkocht.
3.5 Eigendom en eigendomsrechten van goederen, hetzij in hun oorspronkelijke vorm, hetzij verwerkt in of verbonden aan een ander product, gaan niet op u over, maar blijven bij AQMS BV totdat AQMS BV de volledige koopprijs van de goederen en alle andere bedragen die u om welke reden dan ook aan AQMS BV verschuldigd bent, heeft ontvangen.
3.6 Totdat uw eigendom aan u wordt overgedragen, houdt u de goederen voor AQMS BV in bewaring en verkoopt u ze op een manier die het mogelijk maakt om ze te identificeren en te vergelijken met bepaalde facturen.
3.7 Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, bent u bij verkoop van goederen als voorraad voor herbevoorrading bevoegd de goederen in de normale uitoefening van uw bedrijf te verkopen, maar u dient de opbrengst van de verkochte goederen op een aparte rekening in bewaring te houden voor AQMS BV.
3.8 U mag geen goederen of apparatuur die wij voor uw gebruik leveren, doorverkopen of in bezit hebben voordat u er volledig voor betaald heeft, tenzij wij u schriftelijke toestemming hebben gegeven.
3.9 Ongeacht de clausules 3.1 en 3. 2 hierboven zijn alle betalingen onmiddellijk aan AQMS BV verschuldigd indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat de informatie die u ons in uw kredietaanvraag heeft gegeven niet of niet meer juist is, en u ons niet binnen 5 dagen na ons verzoek correcte informatie heeft verstrekt, indien u zonder onze toestemming goederen die niet zijn betaald, verkoopt of anderszins van de hand doet, als u insolvent wordt, een faillissementsdaad pleegt, of als er een curator, vereffenaar of statutair beheerder wordt aangesteld over een van uw activa of onderneming, als u een van de bepalingen van clausule 5 niet naleeft, of als u een schikking of een schikking met schuldeisers treft of probeert te treffen.
3.10 Indien AQMS BV redelijkerwijs meent dat u in strijd handelt of zal handelen met enig onderdeel van artikel 3 of 4 van deze overeenkomst, mag AQMS BV of haar agent zonder nadere kennisgeving uw pand betreden om goederen die eigendom zijn van AQMS BV te verwijderen, inclusief goederen die zijn geïnstalleerd in of aangebracht op andere goederen, en vrijwaart u AQMS BV voor alle kosten en vorderingen met betrekking tot de uitoefening van haar rechten op grond van dit artikel 3.
3.11 Indien AQMS BV het wisselkoersrisico draagt, komen partijen overeen dat indien de wisselkoers op de werkelijke datum van betaling meer dan 5% afwijkt van de koopprijs, de verschuldigde betaling dienovereenkomstig kan worden aangepast.

4. Veiligheidsbelangen

4.1 Als wij u krediet verlenen of als u ons om welke reden dan ook geld schuldig bent, gaat u ermee akkoord ons een zekerheidsrecht te verlenen op het onroerend goed dat wij aan u hebben geleverd. U gaat ermee akkoord dat u alle noodzakelijke handelingen zult verrichten en ons op verzoek alle informatie zult verstrekken die wij nodig hebben om dat zekerheidsbelang over de goederen en hun opbrengst te registreren, en dat u ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zult stellen van eventuele wijzigingen in die informatie. U ziet af van alle rechten om een kopie van een verificatieverklaring van een financieringsverklaring te ontvangen. De goederen en diensten waarop het zekerheidsrecht van toepassing is, zullen op onze facturen worden beschreven.
4.2 U gaat ermee akkoord dat u AQMS BV binnen 2 werkdagen na het schriftelijke verzoek kopieën verstrekt van alle veiligheidsbelangen die over uw persoonlijke eigendommen zijn geregistreerd, en u machtigt AQMS BV als uw agent om informatie op te vragen bij elke beveiligde partij met betrekking tot elk veiligheidsbelang dat in het bezit is of is geweest van persoonlijke eigendommen die in uw bezit zijn of zijn geweest.
4.3 U stemt ermee in dat AQMS BV, naar eigen keuze, van u kan verlangen dat u alle redelijke kosten betaalt, inclusief juridische kosten op basis van een advocaat-cliënt, in verband met de kwijting of wijziging van een door AQMS BV geregistreerde financieringsverklaring, ongeacht of de wijziging door u is geïnitieerd of niet.
4.4 Indien wij goederen in het kader van deze overeenkomst terugnemen, kunnen wij die goederen behouden of erover beschikken zonder kennisgeving of rekeningafschrift aan u of enige andere persoon, en kunnen wij, na aftrek van redelijke verkoopkosten, een eventueel overschot crediteren door middel van verrekening met bedragen die aan ons verschuldigd zijn. Wij zijn niet verplicht om teruggenomen voorraden opnieuw te leveren.
4.5 U geeft ons toestemming om op elk gewenst moment te zoeken naar informatie over u of (als u een bedrijf bent) uw moedermaatschappij of gelieerde bedrijven.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1 AQMS BV is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook of enige vertraging in de levering van goederen of diensten die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door overmacht, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) enige overmacht, natuurramp, overstroming of aardbeving, staking, uitsluiting, brand, oorlog, burgerlijke onrust, uitval van de netwerkdiensten, onvermogen om producten of benodigdheden te verkrijgen, met inbegrip van het opleggen van een export- of importverbod, of enige andere oorzaak die buiten haar redelijke controle ligt.
5.2 Onder voorbehoud van artikel 5.1 is de aansprakelijkheid van AQMS BV beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, en AQMS BV, en haar medewerkers, aannemers en agenten, enige fabrikant(en) of ontwikkelaar van de goederen of een van hun materialen of componenten en eventuele leveranciers van diensten, zullen niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dat verlies of die schade ook is veroorzaakt of ontstaan. Deze beperking van de aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, kosten (inclusief kosten voor het retourneren van goederen aan AQMS BV of aan enige fabrikant), verlies van gegevens, gevolgschade, verlies van contracten, winstderving en schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit vertragingen in productie of levering, foutief of vertraagd installeren, onredelijk gebruik, nalatigheid (inclusief het niet doen van iets wat had moeten gebeuren of het voorkomen van iets), foutieve specificaties en ontwerp, en foutieve materialen of componenten van de goederen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Noch AQMS BV, noch haar leveranciers dragen enig recht, titel of belang in enig auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de goederen of software aan u over.
6.2 Wanneer AQNS BV software aan u levert, geeft AQMS BV u een licentie om die software alleen te gebruiken in combinatie met producten die door AQMS BV worden geleverd, en u mag de Data of de Software niet wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, hercompileren, verkopen of herdistribueren of op een andere manier omgaan met de Data of de Software.
6.3 Wanneer u AQMS BV verzoekt om software te wijzigen of aan te passen, garandeert u dat AQMS BV het recht heeft om die wijziging of aanpassing uit te voeren en vrijwaart u AQMS BV voor alle kosten en schade, inclusief claims van derden, die ontstaan als gevolg van de uitvoering van uw verzoeken door AQMS BV.
6.4 Waar AQMS BV software voor u produceert of aanpast of apparatuur voor u ontwerpt, gaat u ermee akkoord dat AQMS BV alle intellectuele eigendomsrechten op die nieuwe software of aanpassing heeft, inclusief het auteursrecht.

7. Overeenstemming met de toepasselijke Amerikaanse wetgeving

7.1 U garandeert dat alle technologie, technische informatie en technische gegevens die u direct of indirect van AQMS BV onder deze handelsvoorwaarden ontvangt, uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door u en uw klanten. Alle “Directe Producten” (zoals gedefinieerd in de Comprehensive Export Schedule van het Amerikaanse Ministerie van Handel) van dergelijke technologie, technische informatie en technische gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik van u en uw klanten binnen landen die nu of in de toekomst niet verboden of beperkt zijn door de wetten van de Amerikaanse exportadministratie; en deze Directe Producten zullen niet worden geëxporteerd, behalve in strikte overeenstemming met alle wetten van de Amerikaanse exportadministratie en alle andere toepasselijke wetten van de Verenigde Staten, zoals die nu of in de toekomst bestaan. AQMS BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elke bestelling te weigeren die naar het oordeel van AQMS BV een overtreding van dergelijke wetten door u of uw klanten is of kan zijn.

8. Persoonlijke gegevens

8.1 AQMS BV zal de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken voor krediet-, administratie-, service- en marketingdoeleinden. U heeft het recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht om te vragen deze te corrigeren.
8.2 U machtigt een persoon of bedrijf om AQMS BV te voorzien van alle informatie die zij nodig heeft in antwoord op uw kredietaanvraag en/of andere vragen.

9. Algemene Voorwaarden

9.1 AQMS BV behoudt zich het recht voor om deze handelsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
9.2 Indien AQMS BV op enig moment verzuimt enige voorwaarde te handhaven of haar rechten onder deze handelsvoorwaarden uit te oefenen, heeft AQMS BV geen afstand gedaan van deze rechten.
9.3 Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en passen de partijen hun respectieve rechten en verplichtingen aan in overeenstemming met de geest en de bedoeling van de partijen zoals die uit deze handelsvoorwaarden blijken.
9.4 Op elke overeenkomst tussen u en AQMS BV is Nederlands recht van toepassing. U gaat ermee akkoord dat elk geschil onderworpen is aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken, hoewel AQMS BV zich het recht voorbehoudt om een procedure tegen u te beginnen in een andere rechtbank.